فرم ارزیابی رضایت مشتریان
نام/شرکت/سازمان
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
شماره تماس
از قیمتی که شرکت لعابیران نسبت به سایر فروشندگان میدهد چقدر رضایت دارید؟
میزان رضایت شما از نحوه برخورد فروشندگان شرکت لعابیران چقدر میباشد؟
تمایل به خرید مجدد از شرکت لعابیران را در شما چقدر توانسته ایم ایجاد کنیم؟
اگر مایل هستید خود کتباً اعلام نارضایتی از شرکت لعابیران کنید از طریق فرم شکایت مشتریان می توانید اقدام کنید