اعضای هیئت مدیره
نادر رضایی منش                      مدیرعامل و نائب رئیس هیت مدیره 
بهروز فرهنگیان                              رئیس هیئت مدیره
احمد سلطانی                              عضو موظف هیئت مدیره
سعید رازقی                                 عضو غیرموظف هیئت مدیره
غلامرضا شرفی                             عضو غیرموظف هیئت مدیره