فرم شکایت مشتریان

 
 
1- مشخصات مربوط به شکایت کننده
نام و نام خانوادگی / سازمان :
سمت :
آدرس :
کد پستی :
تلفن :
دورنگار :
پست الکترونیکی :
(در صورت لزوم)مشخصات و شماره تلفن شخصی ک به نمایندگی از شکایت کننده اقدام می کند
مشخصات شخصی که باید با وی تماس گرفته شود (در صورت متفاوت بودن با افراد فوق)
 
کد محصول مورد اشکال
کد:
2- شرح اشکال
سایر :
 
3- شرح مشکلی که روی داده است
پس از دریافت شکایت با شما تماس خواهیم گرفت
با توجه به ارزشمندی نظریات شما در ارائه کیفیت و خدمات بهینه به مشتریان درخواست میشود هرگونه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در رابطه با محصولات شرکت لعابیران دارید را به مامنتقل نمایید
انتقادات/نظرات/پیشنهادات