شرکت لعابیران(سهامی عام)
فرم اطلاعات سهامداران
       
کد سهامداری : جمعه 15 فروردین 1399
نام:   نام خانوادگی:  
نام پدر :   شماره شناسنامه :
محل صدور :

کد بورس :
       
اطلاعات بانکی
شماره حساب :  
نام بانک :   نام شعبه :
کد شعبه :


نام شهر :
آدرس منزل :  
کد پستی :
تلفن منزل : تلفن همراه :  
ضمیمه کردن تصویر کارت ملی:
ضمیمه کردن تصویر صفحه اول شناسنامه:
 
تذکر : شماره حساب به نام دارنده سهم و در یکی از شعب بانک تجارت افتتاح گردد.