مسير سرآمدي

مسير سرآمدي

مجموعه دستاوردهاي علمي نشان مي‌دهد از ساده‌ترين لوازم گرفته تا پيشرفته‌ترين فناوري‌هاي پيچيده، محصول خلاقيت و نوآوري انديشمنداني بوده كه طي سال‌هاي متمادي بر اساس دانش و ارتقاء فكري انسان خلق شده است. بنابراين پايه اصلي ثروت هر سازمان را منابع انساني تشكيل مي‌دهد كه از آن به عنوان عامل اصلي فعال ياد مي‌شود. با اين شرايط، نقش منابع انساني نه تنها در سطح سازماني بلكه به صورت كلي از سطح يك واحد كوچك اقتصادي تا سطح ملي ارتقا و گسترش پيدا كرده است. عناصر متعددي در الگوي توسعه نقش انسان لحاظ مي‌شود كه جا دارد به برخي عناصر اصلي آن پرداخته شود:

الف: بهره‌وري

به اين مفهوم كه کارکنان بايد بتوانند سقف بهره‌وري خود را ارتقا بخشيده و در فرآيند درآمدزايي، اشتغال و كسب درآمد بيشتر، مشاركت فعال داشته باشند.

ب: برابري

به اين معنا كه کارکنان بايد از بخت و شرايط مساوي براي دسترسي به فرصت‌ها برخوردار باشند. موانع موجود از سر راه فرصت‌ها بايد به گونه‌اي برطرف شود كه مجموعه اجزاي نيروي انساني از منابع آن بهره‌مند شوند.

ج: توانمندسازي

به اين معنا كه توسعه و رشد بر اساس دانش‌محوري توسط کارکنان در جريان فرآيند زندگي آنها شكل گيرد، به گونه‌اي كه اين منابع علمي براي نسل‌هاي بعدي پرسنل هم، قابل ذخيره‌سازي باشد.

به منظور افزايش سطح انگيزش و بهره وري پرسنل، برقراري عدالت و برابري در تمامي سطوح و همچنين رشد و توانمندسازي پرسنل، واحد اداري و منابع انساني اقدام به تدوين دستورالعمل "مسير سرآمدي منابع انساني شركت لعابيران" نمود.

اين روش با درنظر گرفتن پارامترهاي مختلف، مسيري روشن را براي پيشرفت زندگي كاري كاركنان فراهم مي سازد. از مهمترين مزاياي اين دستورالعمل مي توان به ارتباط محكم و موثر روش هاي اجرايي جذب و تعديل، كارراهه شغلي، جانشين پروري و تفويض اختيار، ارزيابي عملكرد، آموزش و دانش اشاره كرد.