اعضای هیئت مدیره
نادر رضایی منش                      مدیرعامل و نائب رئیس هیت مدیره 
بهروز فرهنگیان                              رئیس هیئت مدیره
غلامعباس ناطق                            عضو غیرموظف هیئت مدیره