اعضای هیئت مدیره
نادر رضایی منش                      مدیرعامل 
بهروز فرهنگیان                              رئیس هیئت مدیره
غلامعباس ناطق                            عضو موظف هیئت مدیره
آراد افسردیر                                  عضو غیرموظف هیئت مدیره