اعضای هیئت مدیره

سید جلیل حجازی             مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
عبدالحسین شاهی           رئیس هیئت مدیره
بهروز فرهنگیان                  عضو هیئت مدیره
رحمان نظامی قرانقیه          عضو هیئت مدیره
هادی تکمیل                      عضو هیئت مدیره