بازدید فرماندار ، نمایندگان شیراز و بخشدار زرقان دیماه 1395

فرماندار و نمایندگان مردم شهرستان شیراز در مجلس شورای اسلامی آقایان اکبری،رجبی و رضایی به همراه بخشدار زرقان در تاریخ 1395/10/30 از کارخانه لعابیران (جزئیات مراحل تولید ، کار آفرینی و اشتغال) در راستای اقتصاد مقاومتی،تولید ، اقدام و عمل بازدید به عمل .آوردند
تاریخ درج :  1395/11/5

تعداد بازدیدها : 308