حضور اكيپ سازمان انتقال خون در شركت لعابیران


اکیپ سیار سازمان انتقال خون شیراز  روز  سه شنبه 1394/03/12از ساعت 9تا 12در محل سالن اجتماعات شرکت لعابیران مستقر شد و  جمعی از پرسنل شرکت لعابیران اهداء خون کردند.
تاریخ درج :  1394/4/15

تعداد بازدیدها : 800