نظرسنجي از كاركنان با هماهنگی مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان

* شرکت لعابیران در راستای اندازه گیری ميزان رضايت و تعهد كاركنان که دو جزء اساسي در توسعه سازمان ها با عملكرد سطح بالا و جذب استعدادهاي درخشان آنها مي باشد، اقدام به انجام نظرسنجی در سال94 با همکاری "مركز ملي اندازه گيري رضايت كاركنان و باشگاه نخبگان كسب و كار و نشريه رتبه و مركز رتبه بندي اتاق ايران" نمود. این نظرسنجی اهداف زیر را برای لعابیران پوشش میدهد.

1-ايجاد درك مناسب از وضعيت رقابتي سازمان در زمينه توانمندي جذب و نگه داشت كاركنان

2-تقويت روحيه كاري و احساس تعلق سازماني كاركنان سازمان هاي پيشرو

3-ايجاد بستر قابل اعتماد براي تعامل حرفه اي و خلق زبان مشترك بين رهبران و كاركنان  
تاریخ درج :  1394/2/29

تعداد بازدیدها : 855